Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu

Społeczny Komitet

Uchwała Rady Miasta Poznania

Uchwała Nr LVIII/905/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 05-11-2013 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Źródło: BIP Urzędu Miasta Poznania: 
» Uchwała: LVIII/905/VI/2013 z dnia 2013-11-05 «

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan

 

   Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu wystąpił do Rady Miasta Poznania o wyrażenie zgody na postawienie w przestrzeni miejskiej Poznania Pomnika Wypędzonych Wielkopolan, upamiętniającego dziesiątki tysięcy mieszkańców Wielkopolski wypędzonych przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej.

   Wniosek o wydanie zgody na budowę Pomnika Wypędzonych Wielkopolan został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Poznania oraz Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu.

   W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Źródło: BIP Urzędu Miasta Poznania: 
» Sesja Rady Miasta Poznania numer: LVIII, 2013-11-05 09:00 «